The Klyuchevskaya group of volcanoes
Kamchatka Krai

Volcano Group, 22/08/2019 Volcano Group, 22/08/2019 Volcano Group, 22/08/2019 Volcano Group, 22/08/2019
Volcano Group, 22/08/2019 Volcano Group, 23/08/2019 Volcano Group, 23/08/2019 Volcano Group, 22/08/2019
Volcano Group, 22/08/2019 Volcano Group, 22/08/2019 Volcano Group, 22/08/2019 Volcano Group, 22/08/2019
Volcano Group, 22/08/2019 Volcano Group, 22/08/2019 Volcano Group, 22/08/2019 Volcano Group, 22/08/2019
Volcano Group, 22/08/2019 Volcano Group, 22/08/2019 Volcano Group, 22/08/2019 Volcano Group, 22/08/2019
Volcano Group, 22/08/2019 Volcano Group, 22/08/2019 Volcano Group, 22/08/2019 Volcano Group, 22/08/2019
Volcano Group, 22/08/2019 Volcano Group, 22/08/2019 Volcano Group, 22/08/2019 Volcano Group, 22/08/2019
Volcano Group, 22/08/2019 Volcano Group, 22/08/2019 Volcano Group, 22/08/2019 Volcano Group, 22/08/2019
Volcano Group, 22/08/2019 Volcano Group, 22/08/2019 Volcano Group, 22/08/2019 Volcano Group, 22/08/2019
Volcano Group, 22/08/2019 Volcano Group, 22/08/2019 Volcano Group, 22/08/2019 Volcano Group, 22/08/2019
Volcano Group, 21/08/2019 Volcano Group, 21/08/2019 Volcano Group, 21/08/2019 Volcano Group, 21/08/2019

  Kozyrevsk Kamchatka Tolbachik