Nikola-lenivets park. Archstoyanie festival
Kaluga Oblast

Nikola-lenivets park, 08/05/2012 Nikola-lenivets park, 08/05/2012 Nikola-lenivets park, 08/05/2012 Nikola-lenivets park, 08/05/2012
Nikola-lenivets park, 08/05/2012 Nikola-lenivets park, 08/05/2012 Nikola-lenivets park, 08/05/2012 Nikola-lenivets park, 08/05/2012
Nikola-lenivets park, 08/05/2012 Nikola-lenivets park, 08/05/2012 Nikola-lenivets park, 08/05/2012 Nikola-lenivets park, 08/05/2012
Nikola-lenivets park, 08/05/2012 Nikola-lenivets park, 08/05/2012 Nikola-lenivets park, 08/05/2012 Nikola-lenivets park, 08/05/2012
Nikola-lenivets park, 08/05/2012 Nikola-lenivets park, 08/05/2012 Nikola-lenivets park, 08/05/2012 Nikola-lenivets park, 08/05/2012
Nikola-lenivets park, 08/05/2012 Nikola-lenivets park, 08/05/2012 Nikola-lenivets park, 08/05/2012 Nikola-lenivets park, 08/05/2012
Nikola-lenivets park, 08/05/2012 Nikola-lenivets park, 08/05/2012 Nikola-lenivets park, 08/05/2012 Nikola-lenivets park, 08/05/2012

  New Jerusalem Around Moscow Maloyaroslavets