Bolshaya Muksalma Island
Arkhangelsk Oblast

Bolshaya Muksalma, 12/06/2011 Bolshaya Muksalma, 12/06/2011 Bolshaya Muksalma, 21/07/2010 Bolshaya Muksalma, 21/07/2010
Bolshaya Muksalma, 12/06/2011 Bolshaya Muksalma, 12/06/2011 Bolshaya Muksalma, 12/06/2011 Bolshaya Muksalma, 12/06/2011
Bolshaya Muksalma, 12/06/2011 Bolshaya Muksalma, 12/06/2011 Bolshaya Muksalma, 12/06/2011 Bolshaya Muksalma, 12/06/2011

  Dam Solovki Anzer