The MouseLand on the steep left bank of the Volga River
Yaroslavl Oblast

Myshkin, 01/01/2013 Myshkin, 01/01/2013 Myshkin, 01/01/2013 Myshkin, 01/01/2013
Myshkin, 01/01/2013 Myshkin, 01/01/2013 Myshkin, 01/01/2013 Myshkin, 01/01/2013
Myshkin, 01/01/2013 Myshkin, 01/01/2013 Myshkin, 01/01/2013 Myshkin, 01/01/2013
Myshkin, 01/01/2013 Myshkin, 01/01/2013 Myshkin, 01/01/2013 Myshkin, 01/01/2013
Myshkin, 01/01/2013 Myshkin, 01/01/2013 Myshkin, 01/01/2013 Myshkin, 01/01/2013
Myshkin, 28/06/2020 Myshkin, 28/06/2020 Myshkin, 28/06/2020 Myshkin, 28/06/2020
Myshkin, 28/06/2020 Myshkin, 28/06/2020 Myshkin, 28/06/2020 Myshkin, 28/06/2020

  Uglich Upper Volga Rybinsk