One of the oldest Slavic settlements on the Volga River
Yaroslavl Oblast

Rybinsk, 27/06/2020 Rybinsk, 27/06/2020 Rybinsk, 27/06/2020 Rybinsk, 27/06/2020
Rybinsk, 27/06/2020 Rybinsk, 27/06/2020 Rybinsk, 27/06/2020 Rybinsk, 27/06/2020
Rybinsk, 27/06/2020 Rybinsk, 27/06/2020 Rybinsk, 27/06/2020 Rybinsk, 27/06/2020
Rybinsk, 27/06/2020 Rybinsk, 27/06/2020 Rybinsk, 27/06/2020 Rybinsk, 27/06/2020

  Myshkin Upper Volga Rostov Veliky